Εταίροι

 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας(ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Συντονιστής του Έργου

URL: http://www.kemea.gr/el/

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής. Ιδρύθηκε με νόμο το 2005 και αποτελεί την «δεξαμενή σκέψης» του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ΚΕΜΕΑ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια (EOS) και έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (2008/114/EC). Το ΚΕΜΕΑ συμμετέχει στην υλοποίηση περισσότερων από 60 ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα FP7, HORIZON 2020 κ.α.


Κέντρο Μελετών για Θέματα Ισότητας(KETHI)

URL: https://kethi.gr

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΚΕΘΙ ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων.
Το ΚΕΘΙ συμμετέχει είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δράσης, των οποίων σκοπός είναι η ενδυνάμωση και ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.


Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης(EKKA)

URL: http://www.ekka.org.gr/

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, αλλά και η παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο φορέας λειτουργεί ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.


Δήμος Αθηναίων

URL:http://www.cityofathens.gr

Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών με έμφαση στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ισότητα των πολιτών, στη βάση της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας και ηλικίας.


CMT PROOPTIKI

URL: http://cmtprooptiki.gr/

Η C.M.T. PROOPTIKI δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην παροχή υπηρεσιών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων και Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποστηρίξει στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ φορείς όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον ΟΚΑΝΑ, το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.α. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ε.Ε. και αφορούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.


ANAKTΗΣΗ

URL: http://anaktisi.org/

Το Σωματείο με τον τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ & ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ» ιδρύθηκε το 2014. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής επιστήμης σε θέματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858

«Για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»