Tο Έργο

Σκοπός του Έργου ARIADNE είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη της δια-τομεακής συνεργασίας, μεταξύ εμπλεκόμενων Αρχών, υπηρεσιών και φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε., η πιο συχνή μορφή βίας την οποία υφίστανται οι γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η σωματική βία που ασκείται από τον σύντροφο τους. Κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 1 στις 3 γυναίκες υφίσταται σωματική βία, εξαναγκάζεται σε σεξουαλική πράξη ή κακοποιείται με άλλους τρόπους από τον σύντροφο της κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα κατά των γυναικών, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλεται. Στη πλειονότητα των χωρών, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, λιγότερο από το 40% των γυναικών που βιώνουν αυτή τη μορφή βίας, αναζητά βοήθεια, ενώ όσες γυναίκες προβαίνουν σε αυτό, απευθύνονται σε φίλους ή συγγενείς και σε ένα μικρό ποσοστό σε επαγγελματίες – εκπροσώπους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Έρευνα «Βία κατά των γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα» του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, 2014), διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Tο 5% των Ελληνίδων που συμμετείχαν στην έρευνα, είχε βιώσει φυσική ή/και σεξουαλική βία τους τελευταίους δώδεκα μήνες από τον σύντροφό του, ποσοστό υψηλότερο από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανήλθε στο 3%. Επιπλέον, στην ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη ειδικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα συναφή ζητήματα, 1 στις 4 γυναίκες (24%) ανέφερε ότι αγνοεί την ύπαρξη συγκεκριμένων νόμων ή πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα για την προστασία των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Κάθε δεύτερη γυναίκα στην Ε.Ε. (50%) έχει δει ή ακούσει μια καμπάνια σχετική με τη βία κατά των γυναικών. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η πλειονότητα των γυναικών (70%) ανάφερε ότι έχει δει ή ακούσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Τμήμα Δικαιώματα και Συνταγματικές Υποθέσεις των Πολιτών), σε ποσοστό 6-10 % οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας απευθύνθηκαν στην αστυνομία κατά τη διάρκεια του έτους διεξαγωγής της παραπάνω έρευνας (2013).

Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., στη χώρα μας τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν επικαιροποιούνται τακτικά. Ενώ ήδη από το 2010, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων επεσήμανε ότι μόνο σε ποσοστό 6-10% τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας απευθύνονται στην αστυνομία και ένας περιορισμένος αριθμός των υποθέσεων αυτών καταλήγει στις δικαστικές αίθουσες.

Εντός αυτού του πλαισίου, το Έργο ARIADNE αποβλέπει στην πιλοτική εφαρμογή μιας στοχευμένης διαδικασίας αστυνομικής αναφοράς για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, μέσω της παροχής ειδικών εργαλείων με σκοπό τη διασύνδεση Αστυνομικών Αρχών, σχετιζόμενων υπηρεσιών και φορέων.

 

 • Ανάπτυξη δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.
 • Γνωσιοκεντρική προσέγγιση στάσεων / αντιλήψεων που συμβάλλουν στη μη αναφορά των περιστατικών.
 • Καταπολέμηση της «κουλτούρας μη αναφοράς», με έμφαση στη συμπεριφορική αλλαγή των αστυνομικών που διαχειρίζονται τα συναφή ζητήματα.
 • Δημιουργία / χρήση στοχευμένης φόρμας αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης Αστυνομικών Υπηρεσιών και δομών αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων, για την υποστήριξη του καθημερινού αστυνομικού έργου.

 

Το Έργο ARIADNE στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με τη συνεργασία, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όλων των εμπλεκόμενων φορέων (επαγγελματιών «πρώτης γραμμής», δημόσιων Αρχών και υπηρεσιών, της Κοινωνίας των Πολιτών και ειδικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα φύλου) για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, εφαρμόζεται μια διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση, καθώς ειδικοί σε θέματα φύλου, προληπτικής ασφάλειας και αστυνόμευσης, εκπρόσωποι κοινωνικών υπηρεσιών, στελέχη Τοπικών Αρχών και επαγγελματίες ψυχικής υγείας:

 • Καταγράφουν από κοινού τις υφιστάμενες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών,
 • Συνδιαμορφώνουν το μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του Έργου,
 • Υλοποιούν τις εκπαιδευτικές δράσεις και
 • Εφαρμόζουν και παρακολουθούν από κοινού των δράσεις πιλοτικής δοκιμής στο πεδίο, αξιολογώντας τις επιπτώσεις της παρέμβασης.

Καινοτόμο στοιχείο του Έργου είναι ότι, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, ζητήματα διαχείρισης έμφυλης βίας τοποθετούνται στον πυρήνα του καθημερινού αστυνομικού έργου και, εντός αυτού του πλαισίου, κατάλληλα εκπαιδευμένοι αστυνομικοί υποστηρίζουν δια-τομεακές διαδικασίες αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης.

Με βάση τα παραπάνω, οι βασικές δράσεις του Έργου είναι:

 • Ανάπτυξη μιας δια-τομεακής προσέγγισης για την αστυνομική αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας στοχευμένων μέσων και εργαλείων για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων.
 • Aνάπτυξη των ικανοτήτων αστυνομικών στελεχών για την υποστήριξη διαδικασιών θυματοκεντρικής αναφοράς και δια-τομεακής δικτύωσης για την προστασία γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (χρήση στοχευμένης φόρμας αστυνομικής αναφοράς και πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης με δομές αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων).
 • Πιλοτική εφαρμογή των ειδικώς ανεπτυγμένων εργαλείων και μέσων (φόρμας αστυνομικής αναφοράς και πλατφόρας) και αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης ως προς τη συμπεριφορική αλλαγή των συμμετεχόντων σε αυτή αστυνομικών.
 • Διάχυση και ευαισθητοποίηση

Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών με σημείο αναφοράς αστυνομικές Αρχές και Υπηρεσίες. Ενημέρωση σχετικά με το γενικό σκοπό και τους επιμέρους στόχους του Έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του. Πληροφόρηση του ευρέως κοινού σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, με ειδική στόχευση στην ενημέρωση γυναικών θυμάτων, αυτοπτών ή αυτήκοων μαρτύρων περιστατικών.

Αναφορικά με την Ελληνική Αστυνομία και το αστυνομικό προσωπικό:

 • Ενημερωμένα αστυνομικά στελέχη σε θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα διεθνή πρότυπα, για την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των γυναικών θυμάτων.
 • Εκπαιδευμένα αστυνομικά στελέχη με ειδικές γνώσεις σε θέματα δια-τομεακής αστυνομικής αναφοράς περιστατικών για τη διαχείριση και πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.
 • Εκπαιδευμένα αστυνομικά στελέχη με ειδικές γνώσεις σε θέματα δικτύωσης με δομές και επαγγελματίες για την προστασία των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 • Αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τις γυναίκες θύματα.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναισθητικής ακρόασης ως προς τις γυναίκες θύματα.
 • Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των αστυνομικών Αρχών.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αστυνομικών υπηρεσιών.


Αναφορικά με σχετιζόμενους φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες (επαγγελματίες, κρατικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνία των πολιτών)

 • Αναπτυγμένο δια-τομεακό δίκτυο για την ενίσχυση των διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
 • Ενισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.
 • Κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων κάθε εμπλεκόμενου μέρους (Αρχής, Υπηρεσίες ή φορέα) και γνώση των παρεχόμενων κατά περίπτωση υπηρεσιών,
 • Ενισχυμένη επαγγελματική ανταποκρισιμότητα εντός ενός ολιστικού και ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.
 • Δημιουργία ενός ενισχυμένου μηχανισμού αναγνώρισης θυμάτων ενδοοικογενειακής για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων.
 • Γνώση / διάχυση καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Αναφορικά με τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή/και αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες περιστατικών:

 • Ενημέρωση σχετικά την πιλοτική χρήση της φόρμας αστυνομικής φόρμας ARIADNE και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης αστυνομικών Τμημάτων και δομών αρωγής και στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 • Υποστήριξη / παρότρυνση για την αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στις Αστυνομικές Αρχές.
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τις αστυνομικές Αρχές για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
 • Βελτίωση στάσεων / αντιλήψεων ως προς τις αστυνομικές Αρχές και τον κοινωνικό / προληπτικό τους ρόλο.

 

Αναφορικά με το ευρύ κοινό:

 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας, με έμφαση στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.
 • Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου / προώθηση του σεβασμού στην ισότητα των φύλων.
 • Άρση στερεοτυπιών / κοινωνικού στίγματος των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

 

Στο σύνολό του, το Έργο ARIADNE αποβλέπει στη δημιουργία πολλαπλασιαστών εντός των επιμέρους κοινών – στόχων, οι οποίοι αναμένεται να προωθήσουν περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ σχετιζόμενων επαγγελματιών και του ευρέως κοινού σε θέματα ισότητας των φυλών και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών / δόκιμων εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Πάνω σε αυτή τη βάση, το Έργο αναμένεται να επιφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών στα συναφή ζητήματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858

«Για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»